REGULAMIN KONKURSU

„Konkurs świąteczny”

1 Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest regulaminem konkursu pt. „Konkurs świąteczny” (zwanego dalej „KONKURSEM”).
2.     Organizatorem Konkursu jest: Offactory Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 11, 43-100 Tychy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kielc, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000403097, NIP: 642-31-77-499, Regon: 242777280, (zwana dalej „Organizatorem”).
3.     KONKURS będzie zorganizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4.     Czas trwania KONKURSU zostaje określony: od dnia 21.12.2020 r. do dnia 28.12.2020 r. do godz. 20.00.
5.     Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z serwisem Facebook. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Użytkowników w czasie trwania konkursu, są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.

2 Uczestnictwo w KONKURSIE

1.     Uczestnikiem KONKURSU może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat i zaakceptowała Regulamin zgodnie z paragrafem 3 ust. 1 poniżej, która w dniach od 21.12.2020 r. do dnia 28.12.2020 r. do godz. 20.00  pod postem konkursowym na Facebooku @RMF4RT jako pierwsza wskaże poprawną odpowiedź na pytanie Ile okrążeń poznańskiego toru w czasie wyścigów i kwalifikacji przejechali zawodnicy RMF4RT w sezonie 2020?
2.     Odpowiedź nie może zawierać treści, które mogłyby:
·      zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
·      naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
·      posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
·      pozostawać w sprzeczności z interesem Organizatora;
·      naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
3.     W KONKURSIE nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu KONKURSU oraz członkowie najbliższej rodziny w/w osób, a ponadto: pracownicy Organizatora ani osoby pozostające z nim w stosunku zlecenia lub w innym stosunku cywilnoprawnym, oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa oraz osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu
4.     Uczestnicy mogą opublikować jedno zgłoszenie konkursowe w Konkursie.
5.     W przypadku uczestnictwa w Konkursie wbrew ograniczeniom określonym w pkt. 2 i/ lub w pkt. 2 powyżej osoby te nie nabywają prawa do nagrody, zostają zdyskwalifikowane z Konkursu, a w przypadku, gdy okoliczności te wyjdą na jaw po odebraniu wygranej, zobowiązane są wygraną nagrodę zwrócić.
6.     Organizator ma prawo wykluczyć z Konkursu każdą osobę, której działanie jest sprzeczne z Regulaminem.

3 Przystąpienie do KONKURSU

1.     Do KONKURSU może przystąpić Uczestnik, który zapoznał się uprzednio z Regulaminem oraz zaakceptował go bez zmian.
2.     Przystąpienie do KONKURSU następuje w momencie opublikowania odpowiedzi konkursowej pod postem konkursowym na Facebooku.
3.     Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady KONKURSU, chyba że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów KONKURSU.
4.     Przez wysłanie zgłoszenia do Konkursu uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia Konkursu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie dla przeprowadzenia Konkursu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.
5.     Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.

4 Zasady KONKURSU

1.     Od 21.12.2020 r. do dnia 28.12.2020 r. godz. 20.00. uczestnicy KONKURSU mogą publikować odpowiedzi na zadanie konkursowe, pod postem konkursowym na Facebooku @RMF4RT.
2.     Uczestnik Konkursu może wysłać swoje odpowiedzi na pytanie konkursowe do godziny 20.00 dnia 28.12.2020 r.
3.     Uczestnicy KONKURSU mogą oddać jedno zgłoszenie konkursowe.
4.     Laureatem KONKURSU zostanie 1 Uczestnik, który jako pierwszy prawidłowo wskaże poprawną odpowiedź.
5.     W przypadku kilku prawidłowych odpowiedzi, decyduje kolejność dodania prawidłowej odpowiedzi.
6.     Wyniki KONKURSU, w tym imię i nazwisko (lub nicki) laureatów i/lub miejscowość zamieszkania, zostaną opublikowane przez Organizatora na profilu @RMF4RT na Facebooku w ramach rozwiązania KONKURSU do dnia 29.12.2020 r., do godziny 21.00.
7.     Nagrodą w konkursie dla Laureata jest produkt marki Catfootwear: Utility Bag Ronald.
8.     W przyznawaniu w/w nagród będzie brało udział każde prawidłowe zgłoszenie, które dotarło do Organizatora w czasie trwania Konkursu, w sposób wskazany w ogłoszeniu o Konkursie oraz niniejszym Regulaminie.
9.     Nagrody nie można zamienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureat KONKURSU nie ma prawa scedować nagrody na inną osobę.
10.  Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej i sposobie odbioru nagrody poprzez wiadomość na Facebooku.
11.  W przypadku nie odebrania przez Laureata nagrody w w/w terminie, osoba taka zostaje zdyskwalifikowana z KONKURSU, a jej prawo do nagrody wygasa, która to nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.
12.  Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t: Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.) to jest po potrąceniu należnego, zryczałtowanego podatku od nagrody w Konkursie.
13.  Nie wywiązanie się przez Laureata z w/w obowiązku w w/w terminie oznacza dyskwalifikację z KONKURSU i w konsekwencji utratę prawa do nagrody.
14.  Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
15.  Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.
16.  Udział w Konkursie jest bezpłatny.
17.  Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.

5 Reklamacje

1.     Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
2.     Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz ewentualnie numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3.     Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.
4.     W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.
5.     Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6.     Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
7.     Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

6 Postanowienia końcowe

1.     Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.
2.     Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, a konkretnie: Offactory Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 11, 43-100 Tychy.
3.     Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody, rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego. Przetwarzanie danych obejmować będzie także publikację imienia i nazwiska i/lub miejscowość zamieszkania uczestnika – jako zwycięzcy Konkursu na profilu RMF4RT na Facebooku w ramach rozwiązania KONKURSU, po uprzednim wyrażeniu zgody uczestnika na taką publikację.