Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) Offactory sp. z o.o. podaje następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Offactory sp. z o.o., z siedzibą w Tychach, ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy, NIP 6423177499, REGON: 242777280,  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000403097 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

 

  1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu przekazywania informacji handlowych.

Administrator przetwarza dane osobowe Kontrahenta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Administrator przetwarza dane osobowe osób związanych z Kontrahentem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 

  1. Źródło danych

W przypadku danych osobowych osób związanych z Kontrahentem, które nie są zbierane bezpośrednio od nich, źródłem danych tych osób jest Kontrahent.

Administrator zbiera wyłącznie dane podane mu przez Kontrahenta lub bezpośrednio przez osoby związane z Kontrahentem.

 

  1. Odbiorcy danych

Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

1)    dostawcy usług informatycznych;

2)    podmioty świadczące usługi księgowe;

3)    podmioty świadczące usługi marketingowe.

Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Administrator jest również uprawniony do udostępnienia danych osobowych podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji zawartej umowy, jeśli jest to niezbędne dla jej realizacji.

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem następujących udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi usługi informatyczne. Administrator korzysta wyłącznie z podmiotów należących do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), które zapewniają zgodność swojego działania z RODO.

 

  1. Czas przechowywania danych

Dane pozyskane w celu wykonania umowy Administrator przetwarza przez okres potrzebny do przedawnienia roszczeń, które mogą wynikać z umowy.

 

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą następujące prawa:

1)    prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

2)    prawo do sprostowania danych osobowych;

3)    prawo do usunięcia danych osobowych;

4)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5)    prawo do przeniesienia danych osobowych;

6)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

7)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu wykonania powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.

 

  1. Informacja o dobrowolności lub konieczności podania danych

Podanie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Kontrahentem a Administratorem.